Menu Zamknij

Myślenice – czyli jak zlikwidować przedszkole nie likwidując przedszkola?

Jak należy likwidować przedszkole?

  1. Powiadom rodziców oraz kuratora oświaty. Zaplanuj likwidację przedszkola z 6-miesięcznym wyprzedzeniem wymaganym przez przepisy.
  2. Uzyskaj zgodę kuratora oświaty na likwidację przedszkola.
  3. Postępuj zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w szczególności art. 89 tej ustawy.
  4. Zamknij przedszkole.

Jak zlikwidować przedszkole nie likwidując przedszkola – poradnik praktyczny na przykładzie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Myślenicach.

  1. Podaj jako organ prowadzący do wiadomości publicznej, że przedszkole musi zostać zlikwidowane ze względu na naruszenia przepisów przeciwpożarowych (nawet jeśli te naruszenia są względnie drobne).
  2. Odetnij przedszkole z systemu rekrutacji.
  3. Jeżeli dyrektor przedszkola działa w interesie rodziców i utrudnia likwidację przedszkola, odwołaj go, nawet jeżeli nie ma do tego podstaw.
  4. Jako dyrektor przedszkola usuń z niego część oddziałów oraz zmień godziny działania przedszkola na 8:00-13:00.
  5. Poczekaj aż wszyscy rodzice wypiszą swoje dzieci z przedszkola.
  6. Jako organ prowadzący zamknij przedszkole z powodu braku dzieci.

Tyle w skrócie, natomiast w szczegółach wyglądało to tak:

Na dobry początek 25 stycznia 2023 r. Burmistrz podaje do wiadomości, że Rada Miejska na najbliższej sesji podejmie decyzję o likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3. Jako powód wskazuje liczne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, których koszt usunięcia ma być bardzo wysoki. Alternatywą dla dzieci mają być miejsca w oddziałach przedszkolnych w SP4. Szkoła mieści się 850 metrów od przedszkola. Brak jest oficjalnych informacji na temat tego, co ma się dalej stać z budynkiem przedszkola. Według jednego z rodziców Burmistrzowi zdarzyło się powiedzieć, że działkę z przedszkolem zamierza sprzedać.

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli straży pożarnej okazuje się, że te nieprawidłowości to m.in. brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który niewiele później zostaje zamontowany, brak hydrantów wewnętrznych oraz nieprawidłowości w zakresie składowania materiałów łatwopalnych w budynku. Przepisy dot. wyposażenia budynków, które naruszono obowiązują od 2002 roku, więc warto pamiętać, że władzom miasta i gminy przez poprzednie 21 lat nieprawidłowości nie przeszkadzały. Część naruszeń została usunięta już podczas kontroli.

Uchwała o zamiarze likwidacji przedszkola nie zostaje jednak podjęta. Na sesji Rady Miejskiej 28 stycznia punkt porządku obrad o likwidacji przedszkola zostaje bowiem usunięty z porządku obrad na wniosek Radnego Tomasza Wójtowicza. Rodzice dzieci z przedszkola obecni na sesji biją brawa.

Z powodu niepewności co do przyszłości przedszkola Dyrektor przedszkola Elżbieta Dyniec 17 lutego 2023 r. pyta Burmistrza Myślenic co z rekrutacją. Przygotowuje jednocześnie ofertę rekrutacyjną przedszkola do systemu elektronicznej rekrutacji. 23 lutego dostaje od Burmistrza Jarosława Szlachetki odpowiedź: przedszkole do rekrutacji nie przystępuje, ponieważ limit miejsc 20 osób został wyczerpany przez dzieci, które będą kontynuować naukę w przedszkolu.

Chwila! Przedszkole ma 2 oddziały. Zmniejszenie liczby oddziałów to przekształcenie przedszkola, które może mieć miejsce na koniec roku szkolnego, po zawiadomieniu rodziców oraz kuratora oświaty oraz przy zapewnieniu miejsc w innym przedszkolu. Przekształcenie może nastąpić tylko za zgodą kuratora. Nie można „tak o” sobie wyrzucić jednego oddziału z przedszkola, bo uniemożliwia to art. 89 ustawy Prawo Oświatowe. Daje o tym znać Burmistrzowi Pani Dyrektor Przedszkola Elżbieta Dyniec. Ma bowiem od rodziców informacje, że chcą zapisać swoje dzieci do PS3 i chce im to umożliwić.

Na kolejnej sesji Rady Miejskiej 28 lutego 2023 r. jest mowa, że miejsc w przedszkolu będzie 20 (zamiast 36 tak jak wcześniej). Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka na pytanie radnego Józefa Błachuta odpowiada, że nie pozwoli na przyjmowanie dzieci do przedszkola, w którym nie ma zapewnionych bezpiecznych warunków dla dzieci. Nie zostaje jednak w tym zakresie przyjęta uchwała o przekształceniu przedszkola. Przedszkole cały czas działa zatem normalnie i ma 2 oddziały.

Co dalej? 1 marca rusza elektroniczny nabór do przedszkoli w systemie NABO. Nie rusza on jednak w Przedszkolu nr 3. Organ prowadzący usunął ofertę tego przedszkola ze strony internetowej i nie da się w systemie zgłosić chęci rekrutacji do tego przedszkola. Urząd Miasta i Gminy zaczął więc de facto zmniejszać przedszkole (dążyć do usunięcia 1 z 2 oddziałów), choć nikt tego formalnie nie zrobił, ani nie uzyskał na to zgody kuratora. Dyrektorka przedszkola widząc naruszenie prawa przez Burmistrza zawiadamia o tym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Niewiele później dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przygotować projekty arkuszy organizacyjnych. Arkusz taki to dokument określający liczbę oddziałów, liczbę nauczycieli, liczebność oddziałów i inne rzeczy. Arkusz ten zatem określa mniej więcej szczegóły działania przedszkola w danym roku. Dyrektor PS3 Elżbieta Dyniec nie wie ile oddziałów uwzględnić w arkuszu organizacyjnym, skoro powinny być one 2, jednak widać, że organ prowadzący chce by był tylko jeden. Przygotowuje i składa zatem do akceptacji przez organ prowadzący arkusz z 2 oddziałami. Nie doczeka się jednak jego akceptacji, bo…

…bo 29 marca 2023 r. do Burmistrza wpływa zawiadomienie przedszkolnej kucharki, że Pani Dyrektor kradnie jedzenie ze stołówki. Kucharka rzekomo dostawała polecenia służbowe, aby dyrektorce wydawać obiady i to robiła. W związku z tym 28 marca (!) Burmistrz zwraca się z prośbą do Małopolskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii na temat odwołania Pani Elżbiety Dyniec ze stanowiska Dyrektora PS3. Tak, dobrze widzicie. Burmistrz jakiekolwiek informacje o potencjalnej kradzieży (aż do dziś jej nie udowodniono!) dostaje 29 marca, ale już dzień wcześniej chce odwołać Panią Elżbietę ze stanowiska. Panie Burmistrzu, może by Pan został jasnowidzem?


W piśmie Burmistrza do Kuratora z 28 marca pojawiają się również zarzuty wobec Pani Dyrektor takie jak przyjęcie do przedszkola dzieci z innej gminy czy niezapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

14 kwietnia Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wydaje negatywną opinię na temat odwołania Dyrektora PS3. Na prawie 2 strony argumentuje, czemu nie ma takiej konieczności. Wskazuje w szczególności, że na działalność Pani Elżbiety Dyniec nie było przez wiele lat żadnych skarg, a wszystkie zalecenia Kuratorium były wykonywane w terminie. Natomiast kwestie takie jak przyjęcie dzieci z innej gminy, niewykonanie remontu w celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych (który musi sfinansować organ prowadzący, czego nie zrobił!) czy nawet zarzut kradzieży zupy nie są czymś, co destabilizuje działalność przedszkola i wymagałoby natychmiastowej zmiany dyrektora.

Negatywna opinia Kuratora jednak nie hamuje Burmistrza. Ten 17 kwietnia odwołuje Panią Elżbietę Dyniec ze stanowiska Dyrektora PS3. W uzasadnieniu zarządzenia o odwołaniu ze stanowiska ani słowem nie wspomina o opinii Kuratora Oświaty. Nie robi tego być może dlatego, że wie, że w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Polska, decyzje władzy muszą być uzasadnione i podytkowane interesem ogółu, a nie chęcią pozbycia się ze stanowiska dyrektora osoby, która działa w interesie obywateli i utrudnia cichą i niezgodną z prawem likwidację przedszkola.

Cofnijmy się o kilka dni. 12 kwietnia do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity pisze rodzic dziecka z przedszkola. Zawiadamia o zamiarze likwidacji przedszkola mimo braku formalnych działań w tym kierunku. U Wojewody i Kuratora interweniuje również radny Czesław Bisztyga. W związku z powyższym, po długim przerzucaniu papierów z biurka na biurko (od Wojewody do Kuratora i z powrotem) Małopolski Kurator Oświaty zawiadamia Wojewodę o naruszeniu prawa przez Burmistrza, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 56 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

Co z tym robi Wojewoda? Trudno powiedzieć. Z nie do końca pełnych informacji otrzymanych od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW z upoważnienia Wojewody wezwał Burmistrza do złożenia wyjaśnień. Nie mamy tu pełnych i aktualnych informacji, ale w drodze dostępu do informacji publicznej w październiku nie udało nam się dowiedzieć, by zrobiono coś więcej. Wojewoda w razie naruszenia prawa przez burmistrza ma prawo wnioskować do Prezesa Rady Ministrów o jego odwołanie, ale w tamtym czasie tego nie zrobił. Fakt, że Burmistrz i ówczesny Wojewoda są z jednej partii na pewno jest bez większego znaczenia;)

No a co z przedszkolem? Zanim Pani Dyrektor E. Dyniec zostaje odwołana to wymienia jeszcze kilka pism z Burmistrzem oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice P. Małgorzatą Ciemińską, by przywrócić przedszkole do rekrutacji uzupełniającej. W odpowiedzi dostaje odpowiedź nie na temat, że jako dyrektor powinna znać i stosować przepisy prawa oświatowego. Przedszkola w systemie rekrutacji jak nie było tak nie ma, natomiast po odwołaniu P. E. Dyniec jej tymczasowym następcą zostaje Pani Emilia Domanus.

P.O. Dyrektora składa kolejny projekt arkusza organizacyjnego. Uwzględnia w nim jeden 20-osobowy oddział (zamiast 2 oddziałów na łącznie 36 osób tak jak było wcześniej). Arkusz spotyka się z negatywną opinią Wizytatorki Anny Nawary z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Oczywiście ponownie krytyczna opinia Kuratorium wcale nie przeszkadza Burmistrzowi w zatwierdzeniu arkusza jako organ prowadzący. W międzyczasie powstaje też petycja o pozostawienie przedszkola, którą poza radnym Bisztygą podpisuje ponad 800 osób.

Na początku roku szkolnego w drodze uchwały Rady Miejskiej przedszkole zostaje włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Myślenicach. Oddział, który zostaje w siedzibie Przedszkola nr 3… zaczyna działać tylko w godzinach 8:00-13:00. Zmianę tę znowu negatywnie opiniuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, co ponownie nie przeszkadza Burmistrzowi w udawaniu, że wszystko jest w porządku i zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego z takimi godzinami pracy przedszkola.

Przedszkole czynne w godz. 8-13 – genialne, czyż nie? Rodzice zatem wypisują dzieci. Przecież wiadomo, że jak ktoś pracuje do 15:00 czy 16:00, to opieka nad dzieckiem do godziny 13:00 jest dla niego tak potrzebna jak kogutowi rower. Na dzień dzisiejszy Przedszkole Samorządowe nr 3 ma zatem… 0 uczniów.

Pan Radny Czesław Bisztyga przekazuje nam informacje od rodziców dzieci. Mówi, że w „zastępczym przedszkolu” (Szkole Podstawowej nr 4, gdzie są oddziały przedszkolne) panuje tłok i mało sprzyjające warunki. Rodzice i dzieci z okolic PS3 mają tam dalej. W budynku uczą się uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci niepełnosprawne. Toalety są nieprzystosowane do potrzeb przedszkolaków. Budynek nie ma dużego ogrodu, tak jak to było w starym budynku PS3. A budynek PS3 stoi teraz pusty i służy aż 0 dzieciom, które uczęszczają do tego przedszkola 🙂